<% Dim picnr, folderspec, gallery, fs, f, f1, s, fc 'Tar reda på vilket gallery som är aktivt och skriver ut det gallery = Request.QueryString("gallery") folderspec = Server.MapPath(galleryfolder & gallery & "/") Response.Write "

" & gallery & "


" %> <% 'Vilken bild skall visas if (Request.QueryString("picnr")<>"") then picnr = int(Request.QueryString("picnr")) else picnr = 1 end if 'Creater navigerare if ( picnr > piconpage) then Response.Write "<< First    " Response.Write "< Previous" else Response.Write "First   " Response.Write "Previous" end if Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set f = fs.GetFolder(folderspec) Set fc = f.Files if (fc.count>0) then Response.Write "   (Page: " & int(picnr / piconpage + 1) & " / " & int((fc.count-1) / piconpage + 1) & ")   " else Response.Write "   (Page: 1 / 1)   " end if if ( int(picnr / piconpage + 1) < int((fc.count-1) / piconpage + 1)) then Response.Write "Next >   " Response.Write "Last >>" else Response.Write "Next" Response.Write "   Last" end if Response.Write "

" 'Leta rätt på och visa pictures Dim i, colcount i=1 colcount=1 Response.Write "" For Each f1 in fc if ((i >= picnr) and (i < (picnr + piconpage))) then Response.Write "" colcount = colcount + 1 if (colcount > colsonpage) then Response.Write "" colcount = 1 end if end if i = i + 1 Next Response.Write "
" Response.Write "" Response.Write "
" Response.Write "
" Response.Write "

Back" %>