<% ' opening connection rsSelected.Open "select * From Files WHERE ID="& ID &"", connectionString, 3, 4 ' vald nyhet rs.Open "select * From Files order by [news_datetime] desc, ID DESC", connectionString, 3, 4 ' alla nyheter hämtas meny = "7" if (ID=0) then rs2.Open "SELECT * FROM Skribenter WHERE ID=" & rs("news_writer"), connectionString, 3, 4 else rs2.Open "SELECT * FROM Skribenter WHERE ID=" & rsSelected("news_writer"), connectionString, 3, 4 end if %>
<% dim arts arts= 0 If Not rsSelected.EOF Then ' hämtar den valda nyheten som man har klickat på translate = rsSelected("kategori") %> <% Response.Write "" Response.Write "
" & pub &": " & rsSelected("news_datetime") & "

" IF rsSelected("bild")&"" = "" Then 'om en bild saknas så visas en standard bild Response.Write "" Else Response.Write "
" Response.Write "" Response.Write "
" End IF Response.Write "" & rsSelected("File Desc") & "

" Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "

" & rsSelected("news_headline") & "

" & translate & " " & rsSelected("ingress") & "

" & rsSelected("news_text") & "
" Response.Write "
" Response.Write " <% Response.Write "
" IF rs2("bild") = "" Then 'om en SKRIBENT bild saknas så visas en standard bild Response.Write "" Else Response.Write " " End IF Response.Write "
 
" & rs2("namn") & "
" & rs2("email") & "
" %> " target="_blank"><% Response.Write send %> ','478','600');"><% Response.Write print %>

" Response.Write "
 
 
" Else IF Not rs.EOF Then ' om man inte har valt en nyhet, hämta den senaste ------------------------------------------------------------------------------------->>>> translate = rs("kategori") %> <% End IF ' NrOfNews = 60 End If '..... luke kod start NrOfPages = CInt((rs.RecordCount / NrOfNews ) + 0.5) IF PageID < 0 Then PageID = 0 End IF IF CInt(PageID) >= CInt(NrOfPages) Then PageID = CInt(NrOfPages - 1) End IF '...luke kod slut Dim antal antal = 0 Response.Write "" While Not rs.EOF IF antal >= PageID * NrOfNews Then IF antal < (PageID * NrOfNews + NrOfNews) Then Response.Write ("") '...luke kod ändring Response.Write ("") '...luke kod ändring klart End IF End IF antal = antal + 1 rs.MoveNext Wend Response.Write ("
" & rs("news_datetime") &"  " & rs("news_headline") & "
") Response.Write "" '...luke kod start Response.Write ("") '...luke kod slut Response.Write ("

" & first &" ") Response.Write ("  " & previous &" ") Response.Write ("  (" & page &" "& PageID+1 & "/" & (NrOfPages) & ")") Response.Write ("  " & next2 &"") Response.Write ("  " & last &"
") rs.Close rsSelected.Close Set rsSelecte = Nothing Set rs = Nothing %>